Eetikapõhimõtted

Eesmärk

Ettevõtte poolt kehtestatud Eetikapõhimõtted on koostatud eesmärgiga toetada asutuse töötajaid oma igapäevatöös, et aidata neil langetada õigeid valikuid keerulistes ja pingelistes olukordades ning edendada vastutustundlikku käitumist enamal määral kui seadustes sätestatud.

Kõikide meie teenuste osutamisel lähtuvad asutuse töötajad lisaks asutuse väärtustele, Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, õigusaktidele ja rahvusvahelise inimõiguste deklaratsioonile ka käesolevast dokumendist.

Põhimõtted

 • töötajad mõistavad, et nad on oma tegevuse eest vastutavad inimeste ees, kellega nad töötavad, oma kolleegide ees, oma tööandjate ees, oma erialaühenduste ees, kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste seaduste ja konventsioonide ees
 • töötajad peavad olema valmis tegema läbipaistvalt põhjendatud otsuseid
 • oma tegevuses taotlevad töötajad kõigi võrdset kohtlemist ning õigust teha oma valikuid ise
 • töötajad on klientide ja kaastöötajatega suheldes lugupidavad, kaastundlikud ning alati olemas inimeste jaoks, kellega koos või kelle heaks nad töötavad
 • kõiki inimesi koheldakse nii, nagu nemad seda soovivad ja nagu me ise soovime, et meid koheldaks
 • töötajad väljendavad austust kõigi inimeste loomuomase väärikuse ja väärtuslikkuse suhtes oma hoiakutes, sõnades ja tegudes. Töötajad austavad kõiki inimesi, kuid on valmis väärikalt vaidlustama nende uskumusi ja tegusid, mis alavääristavad või märgistavad neid endid või teisi inimesi
 • töötajad tunnistavad riigi võtmerolli inimõiguste kaitsmisel, edendamisel ja elluviimisel
 • töötajad väärtustavad elukvaliteeti, inimese õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele ning loovad tingimusi selle parendamiseks
 • töötajad edendavad sotsiaalset õiglust ühiskonnas tervikuna ning inimeste jaoks, kelle heaks nad töötavad
 • töötajad austavad inimeste õigust konfidentsiaalsusele ja privaatsusele ning töötavad vastavalt sellele. Töötajad on teadlikud, et õigust konfidentsiaalsusele ja privaatsusele võib rikkuda, kui isik ise või teised on ohus
 • töötajad on teadlikud, et digitehnoloogia ja sotsiaalmeedia kasutamine võib ohustada osalejate konfidentsiaalsust ning privaatsust ning seetõttu tuleb rakendada ettevaatusabinõusid selle vältimiseks. Konfidentsiaalsuse ja privaatsuse võimaliku piiratuse selgitamiseks on vaja inimese teadlikku nõusolekut
 • töötajad ei postita sotsiaalmeedias pilte inimestest, kellega nad töötavad, ilma nende inimeste või eestkostjate nõusolekuta
 • töötajad püüdlevad oma töös oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi ning jagavad vastavaid teadmisi kolleegidega
 • töötajal peab olema asjakohane kvalifikatsioon ja ta peab arendama ning säilitama oma töö tegemiseks tarvilikke oskusi ja kompetentse
 • töötajad ja nende tööandjad on teadlikud vajadusest astuda samme enda eest hoolitsemiseks spetsialistina ning inimesena, et vältida läbipõlemist ja parandada töösuhteid ning töötulemusi
 • töötajad peavad tegutsema ausalt ning ei tohi ära kasutada oma võimupositsiooni ja usaldussuhet inimestega, kellega nad tegelevad
 • töötajad hoiavad lahus töö- ja eraelu ega väärkasuta oma positsiooni, et saada materiaalseid hüvesid vm kasu
 • töötajad on lojaalsed oma tööandjale ega ohusta oma eraelu tegudega tööandja mainet
 • töötajad peavad oma töös kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest
 • töötajad ei kahjusta oma sõnade ega tegudega klientide ning koostööpartnerite huve ning peavad kinni tööandja poolt kehtestatud konfidentsiaalsusnõuetest
 • töötajad on hoolivad ja säästlikud neile usaldatud vara ja ressursside suhtes
 • töötajad teavitavad inimesi nende õigustest ja toetavad nende pingutusi õiguste kasutamisel
 • töötajad austavad etnilist ja kultuurilist mitmekesisust

Eetikapõhimõtteid vaadatakse üle ja muudetakse vajadusel üks kord aastas. Eetikapõhimõtete järgimist hinnatakse iga-aastaselt töötajatega läbiviidaval arenguvestlustel.