Uute klientide vastuvõtmise kord

Senior Plus eakatekodusse või ühiskodusse vastuvõtmisel on kliendil vajalik esitada:

 • kehtiv Eesti kodaniku pass või ID-kaart või välismaalase pass koos kehtiva elamisloaga või mõne eelmainitud dokumendi koopia;
 • perearsti teatis hooldust vajava kliendi tervisliku seisundi kohta ja/või haigla väljavõte haigusloost;
 • kliendi raviplaan;
 • puude olemasolu korral koopia kehtivast arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme või töövõimetuse protsendi kohta;
 • andmed pensioni suuruse kohta (kui teenuse osutamise seonduvaid kulutusi kaetakse kliendi pensioni arvelt);
 • kliendi elukohajärgse omavalitsuse korraldus kliendi väljapool kodu  üldhooldusele paigutamise ja hooldusega seotud kulude katmise kohta, milles näidatakse ära ka isikule kulutusteks jäetav summa;
 • kliendilt viimase 48h jooksul võetud proov viirushaiguste puudumise osas;
 • muud täiendavad dokumendid, mis on vajalikud kliendi seisundi tuvastamiseks ja temale teenuse osutamiseks ning vähendamaks meie teiste klientide võimalikku haigestumise riski.
 

Senior Plus eakatekodu või ühiskodu personal võib omal äranägemisel viirushaiguste leviku piiramise eesmärgil paigutada esmalt uue kliendi karantiini hooldusjuhi poolt määratud ajaks ja sellega piirata uue kliendi liikumist.

Lepingu sõlmimine

 • Meie kohustused seoses uuele kliendile teenuse osutamisega algavad alates kliendiga teenuse osutamise lepingu sõlmimisest ja jooksva kuu järele jäänud päevade eest arve tasumisest.
 • Teenuse osutamise leping põhineb lepingu üldtingimustel.

Oluline!

Riikliku hoolduskulude hüvitise saamiseks peab klient olema enne hooldusele tulekut:

 • läbinud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötja poolse hindamise
 • hindamise alusel on tuvastatud, et klient vajab ööpäevast hooldusteenust

 

Kui need protseduurid on tehtud, saame sõlmida kliendilepingu, mille alusel väljastab kohalik omavalitsus korralduse kliendi hoolduskulude tasumise kohta.

Vastasel korral aga puudub kliendil võimalus saada riikliku hoolduskulude hüvitist ning hooldusteenuse arve tuleb tasuda 100% ulatuses omadest vahenditest vähemalt senikaua, kuni kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja tuleb kliendi hooldusvajadust meie juurde hindama ning meile saadetakse vastav korraldus hoolduskulude tasumise kohta.