Privaatsuspoliitika

Hindame kõrgelt Sinu privaatsust. Privaatsuspoliitika, millest teenusepakkuja lähtub, aitab Sul mõista, miks ja kuidas me isikuandmeid töötleme ning millised on Sinu õigused seoses isikuandmetega.

See privaatsuspoliitika kohaldub Sulle, kui:

 • oled või oled avaldanud soovi olla meie klient
 • kasutad mõnda meie teenust ilma koostöölepinguta

 

Isikuandmete vastutav töötleja on vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele Senior Plus Eakatekodu kaubamärki kasutav teenusepakkuja SeniorPlus Kodud OÜ.

Milliseid isikuandmeid teenusepakkuja töötleb

Töötleme nelja tüüpi isikuandmeid:

  • üldandmed, milleks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, pilt, dokumendi (passi või ID-kaardi) kehtivus;
  • kontaktandmed, milleks on telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress;
  • terviseandmed, milleks on andmed teenuse saaja tervisliku seisundi kohta (sh menüü piirangud);
  • turvakaamera salvestised, milleks on isikute ja vara kaitseks kasutatava turvakaamera salvestised.

Lepingu täitmiseks (sh teenuse osutamiseks) vajalik andmetöötlus

Näiteks:

  • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on lepingueelne suhtlus, koostöösuhte loomine koostöölepingu või ühekordse teenuse alusel ning koostöösuhte hoidmine ja arendamine,  töödeldakse kliendi, kliendi esindaja ja maksja üldandmeid, kontaktandmeid ja kliendi terviseandmeid;
  • arveldused, sh. arvete koostamine, saatmine ja maksete kogumine, töödeldakse kliendi esindaja ja maksja üldandmeid ning kontaktandmeid;
  • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine, sh info edastamine, olukordade lahendamine jms, töödeldakse olukorraga seotud isikute üldandmeid, kontaktandmeid ja vajadusel turvakaamerate salvestusi.

Seadusest tulenev andmetöötlus

Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa teenusepakkuja ega esindaja seda mõjutada. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

  • raamatupidamine, sh alusdokumentide säilitamine
  • Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest
  • avaliku võimuorgani või riigiasutuse infopäringule vastamise korral töödeldakse seotud isikute üldandmeid ja kontaktandmeid

Õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

Õigustatud huvil põhineva andmetöötluse eesmärk on:

 • arendada meie teenuseid ja tooteid, muutes neid paremaks
 • kaitsta vara, teenuse saajaid (hoolealused), nende esindajaid ja meie töötajaid
 • teha statistikat ja langetada selle põhjal otsuseid

Õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me ühegi seaduse ega lepinguga kohustatud ega vaja selleks ka kliendi esindaja nõusolekut. Samas on Sul õigus küsida meilt selgitusi ja esitada vastuväide, kui leiad, et nende andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õigusi.

 • teenuste haldamine ja arendamine, töödeldakse seotud isikute üldandmeid, kontaktandmeid ja terviseandmeid;
 • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on meie asutusesisene andmevahetus, turundustegevus, koostöösuhte hoidmine ja arendamine, sh igapäevane suhtlus ja infovahetus, töödeldakse seotud isikute üldandmeid ja kontaktandmeid;
 • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on vara, töötajate, klientide ja nende esindajate ning andmete kaitse, töödeldakse turvakaamerate salvestisi.

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võime õigustatud huvi alusel töödelda andmeid ka muul eesmärgil, kui see on mõistlikus seoses meie põhitegevusega ja vajalik selle arendamiseks.

Nõusolekul põhinev andmetöötlus

Selleks et võiksime näiteks edastada Sulle uudiskirju ja saata just Sinu vajadustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Sinu nõusolekut. Võid nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid sellest kirjalikult meie poolt kasutataval Senior Plus kodulehel https://seniorplus.ee või lepingus märgitud e-posti aadressil.

  • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on otseturundus (e-kirjad, uudiskirjad, pakkumised jms), töödeldakse seotud isikute üldandmeid ja kontaktandmeid;
  • kui isikuandmete töötlemise eesmärgiks on üritustel ja sündmustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamine meie poolt kasutataval Senior Plus eakatekodud kaubamärki kandval kodulehel https://seniorplus.ee, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis või meie osalemisega üritustel (näitusel jms), töödeldakse seotud isikute üldandmeid.

Pildistamine või muu salvestamine üritustel

 • Isikute nõusolekut ei küsita üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui ürituse iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine eeldatav (sündmuste või tähtpäevade tähistamine, kontserdid jms).

Andmetöötlus väljaspool meie asutust

Väljastpoolt meie asutust pääsevad Sinu andmetele ligi üksnes:

 • isikud, kes osutavad meile teenuseid ehk majandustarkvara, IT haldus- ja hooldusteenuse ning meiliserveri teenuse pakkuja, veebilehe haldaja, audiitor, jurist, andmeanalüüsi tarkvara arendaja ning inkassoteenuse pakkuja, kellega sõlmime kliendi isikuandmeid kaitsva andmetöötluse ja -kaitse lepingu;
 • avalikud võimuorganid ja valitsusasutused, näiteks politsei, kohtud, häirekeskus ning andmekaitse inspektsioon. Neile edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui mõni seadus kohustab meid seda tegema.

Me ei edasta Sinu isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Isikuandmete säilimise aeg

Me hoiame Sinu isikuandmeid alles seni, kuni seadus meid selleks kohustab või kuni on saavutatud nende andmete kasutamise eesmärk.

Näiteks:

 • üks kuu (peale seda algab ülesalvestamine) hoiame alles turvakaamerate salvestisi;
 • vastavalt seadusele hoiame alles hooldustegevusega seotud andmeid (hooldusplaanid ja muud hooldusega seotud dokumendid);
 • seitse aastast koostöölepingu lõppemisest või lõpetamisest säilitame raamatupidamisega seotud dokumendid;
 • kuni nõusoleku tagasivõtmiseni säilitame andmed mille säilitamiseks oled andnud nõusoleku (nt. uudiskiri, pakkumised jms).

Isikuandmete kaitse meetmed

Kaitseme Sinu isikuandmeid füüsiliste, tehniliste ja organisatoorsete meetmetega.

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike füüsiliste meetmetega, muuhulgas rakendame järgmisi meetmeid:

 • isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoiame ruumis ja kapis, mis on lukustatud või arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid kindlad töötajad.
 • Kasutusele on võetud meetmed, et kaitsta andmete töötlemise ruume ja IT-süsteeme tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ning voolukatkestuste eest.

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike tehniliste meetmetega, muuhulgas rakendame järgmisi meetmeid:

 • kasutame videovalvet;
 • kõik tööarvutid on kaitstud parooli alusel avaneva ekraanisäästjaga;
 • IT-süsteem lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab kindla piiri;
 • eriti ohustatud süsteemid – näiteks sülearvutid ja nutitelefonid – on piisavalt hästi kaitstud (kasutame näiteks krüpteerimist, VPN-ühendust jms).

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike organisatoorsete meetmetega, muuhulgas rakendame järgmisi meetmeid:

 • igale IT-süsteemide kasutajale on määratud roll ja profiil
 • kui töötaja lõpetab meiega töölepingu, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse
 • avalikest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, kus töödeldakse isikuandmeid
 • ettevõtte välise teenusepakkujaga, kes töötleb meie klientide isikuandmeid, sõlmime lepingu, milles teenusepakkuja kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning töötlema isikuandmeid kohalduvate õigusaktide järgi

Sinu õigused seoses isikuandmetega

Õigus isikuandmetega tutvuda
Sul on õigus teada:

 • milliseid andmeid oleme Sinu ja Sinu esindatava kohta kogunud
 • mis eesmärgil neid töötleme
 • kellele andmed avalikustame
 • kui kaua andmeid säilitame
 • millistel tingimustel saad oma ja esindatava isikuandmeid parandada ja kustutada või nende töötlemist piirata

Vastame Sinu päringule 30 päeva jooksul.

Õigus andmeid parandada
Sa võid nõuda enda ja esindatava isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või puudulikud.

Õigus andmeid kustutada
Sul on õigus nõuda, et kustutaksime Sinu ja esindatava isikuandmed. See õigus tekib eelkõige siis, kui nende andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi või Sinu antud nõusolek.

Õigus töötlemist piirata
Sul on õigus piirata oma ja esindatava isikuandmete töötlemine teatud ajaks isikuandmete kaitse üldmääruses toodud juhtudel, eelkõige kui oled esitanud andmetöötluse asjus vastuväite.

Õigus esitada vastuväidet
Sa võid esitada vastuväite sellisele andmetöötlusele, mille aluseks on õigustatud huvi. Pärast vastuväite saamist lõpetame Sinu ja/või esindatava isikuandmete töötlemise, v.a juhul, kui meil on võimalik tõendada, et töötleme neid andmeid mõjuval ja õiguspärasel põhjusel.

Õigus andmeid üle kanda
Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud koostöölepingul ja me töötleme andmeid automatiseeritult, siis on Sul õigus saada enda või esindatava isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Samuti võid nõuda, et me edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st. teine teenusepakkuja saab neid edastataval kujul vastu võtta).

Turvakaamerate kasutamine

Kasutame turvakaameraid selleks, et kaitsta meie üksuseid, meie töötajaid ja kliente ning nende vara. Turvakaamerad on paigutatud majadesse ja ruumidesse selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, koridorid ja parklad.

Videojälgimise põhitingimused on järgmised:

 • kaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi
 • jälgimissüsteem on statsionaarne ja digitaalne ning võimaldab pilti suurendada
 • me edastame seadusest tuleneva nõude korral salvestise vastava nõudeõigusega avalikele võimuorganitele ja valitsusasutustele
 • üksuse reaalajas jälgimissüsteemile ja salvestistele pääsevad ligi konkreetse üksuse poolt määratud isikud
 • salvestist säilitame ühe kuu, seejärel kirjutab videosüsteem selle automaatselt üle
 • salvestamine toimub ööpäev läbi
 • jälgimisel kasutame ka salvestamist ja ainult olulisel vajadusel järele vaatamist, kui on tekkinud kahtlus turvalisuse osas või on rikkumise kahtlus
 • jälgimissüsteemiga kogutavad andmed on kaitstud: salvestised asuvad selleks ette nähtud andmekandjal, millele pääsevad ligi konkreetse üksuse poolt selleks määratud isikud.

Kuidas saad tutvuda enda kohta kogutud andmetega?

Enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks pöördu Sinu esindatavat teenindava üksuse poole tema avalikul e-posti aadressil. Turvakaamera salvestiste puhul arvesta sellega, et:

 • säilitame neid vaid ühe kuu
 • teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad videol tuvastamatuks, mistõttu ei saa me salvestisega tutvumist võimaldada kohe
 • kulutused, mis on vajalikud, et muuta teised jäädvustatud isikud salvestisel tuvastamatuks, tasub salvestise väljanõudja

Lisainfo

Kui soovid oma isikuandmete või õiguste kohta lisateavet, siis kirjuta meile e-post: andmekaitse@seniorplus.ee